Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w Polsce i całej Unii Europejskiej nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do zabezpieczenia udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Apartamenty Tatarska 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 17, KRS: 0000777713, REGON: 38288037300000, NIP: 7952553595

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

- zawieranie i wykonywanie umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, obejmujących również kontakt z instytucjami finansującymi oraz bankami;
- udzielanie informacji dotyczących zawarcia i realizacji umowy;
- zapewnienie obsługi posprzedażowej, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji;
- przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody;
- wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
- wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, decyzji oraz orzeczeń organów administracyjnych lub sądów;

Odbiorcy Państwa danych osobowych:

- pracownicy Administratora;
- podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, prawne – na podstawie umowy powierzenia danych
- generalny wykonawca, podwykonawcy, biuro projektowe – w zakresie koniecznym do wykonania umowy;
- banki finansujące Państwa zobowiązania umowne oraz prowadzące rachunki bankowe związane z umową, w tym rachunki powiernicze;
- notariusze;
- podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji i orzeczeń np. sądy i organy administracyjne

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, NIP, e-mail, telefon, seria i numer dowodu tożsamości, informacje dotyczące stanu cywilnego

Okres przechowywania danych osobowych:

- od zawarcia umowy przez okres jej wykonywania aż do jej rozwiązania, a w przypadku istnienia roszczeń po rozwiązaniu umowy – do czasu ich zaspokojenia,
- od dnia zawarcia umowy przez okres jej wykonywania – do czasu upływu okresu rękojmi i gwarancji lub upływu terminów do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy a także wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora – do czasu cofnięcia zgody,
- wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora – do czasu cofnięcia zgody,

Przysługujące Państwu prawa:

- dostęp do zgromadzonych danych osobowych ( a także uzyskania kopii danych);
- zmiana danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,
- wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia praw przed sądem powszechnym, w przypadku uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

I na koniec:

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Strona internetowa www.apartamenty-tatarska4.pl może zawierać funkcje mediów społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, które mogą gromadzić informacje o odwiedzających stronę administratora. Przetwarzanie danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów tych sieci